Utorak, 26 Ožujak 2019 12:17

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – odvojak od kčbr. 1221/2, k.o. Helena do kućnog broja 63 u naselju Sveta Helena,

Utorak, 26 Ožujak 2019 12:14

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – dio Prigorske ulice u naselju Blaškovec, a koja djelomično zahvaća ili graniči sa zemljištima oznake k. č. br. 5670, 5671/7, 5650/2, 5651, 5652, 5655, 5669/1, 5669/2, 5668, 5656, 5657, 5666, 5617, 5665, 5661/1, 5661/2, 5618, 5660, 5616, 5658 katastarske općine Blaškovec,

Utorak, 26 Ožujak 2019 12:06

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – odvojak od kčbr. 2118/2, k.o. Blaškovec do kućnog broja 105 u naselju Gornja Drenova,

Ponedjeljak, 11 Ožujak 2019 07:26

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – put Biškupec Zelinski - Zelingrad,

1. PREDMET PRODAJE:

Grad Sveti Ivan Zelina javnim natječajem prodaje, kao cjelinu, sljedeće nekretnine u naselju Banje Selo:

- kčbr. 777/6, livada, Dužica, površine 122 m2, upisanu u zk.ul.br. 84 k.o. Laktec,
- kčbr. 778/25, oranica, Dužica, površine 5068 m2, upisanu u zk.ul.br. 84 k.o. Laktec,
- kčbr. 778/26, livada, Dužica, površine 1133 m2, upisanu u zk.ul.br. 84 k.o. Laktec.

Pravo podnošenja ponude imaju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.
Predmetne nekretnine može se razgledati u otvorenom roku za podnošenje pisanih ponuda, uz prethodnu najavu na telefon broj: 01/2019-209.

2. POČETNA CIJENA:

- za cjelinu tj. za sve tri cjelokupne predmetne nekretnine navedene u točki 1. ovog Natječaja iznosi 50.704,00 kuna.

3. JAMČEVINA:
Ponuditelji su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene (5.070,40 kn) na IBAN Grada Sv. Ivana Zeline, broj: HR9023600001842900004, model: HR68, poziv na broj: 9016-OIB ponuditelja, s naznakom «jamčevina za natječaj za prodaju nekretnina u Banja Selu».
Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu.
U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja kupoprodajnog ugovora, odnosno uplate kupoprodajne cijene, gubi pravo na povrat jamčevine.
Ostalim ponuditeljima jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnije ponude.

4. SADRŽAJ PONUDE:
Ponuda mora sadržavati:
- oznake svih triju predmetnih nekretnina navedenih u točki 1. ovog Natječaja (kčbr.) za koje se kao cjelinu podnosi ponuda
- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene izražen u kunama za cjelinu tj. za sve tri cjelokupne predmetne nekretnine navedene u točki 1. ovog Natječaja
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe, a za pravne osobe presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar za pravne osobe, presliku kartice tekućeg računa ili broja žiro-računa na koji se može vratiti jamčevina
- podatke o ponuditelju (OIB, prebivalište, broj telefona i dr.)
- dokaz o nepostojanju duga prema Gradu Sv. Ivanu Zelini od strane ponuditelja, kao i od strane članova njegovog kućanstva, te tvrtki i obrta koji su bilo u vlasništvu ponuditelja, bilo u vlasništvu članova njegovog kućanstva.

5. UVJETI PRODAJE:
- nekretnine se prodaju kao cjelina po načelu «viđeno-kupljeno» što isključuje naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi
- poreze i sve druge pristojbe u vezi s kupoprodajom snosi kupac
- kupac i članovi njegovog kućanstva, kao i tvrtke i obrti u njihovom vlasništvu ne smiju imati dugovanja prema Gradu Sv. Ivanu Zelini
- nekretnine se prodaju pod uvjetom jednokratne isplate ponuđene kupoprodajne cijene u cijelosti
- prodavatelj zadržava pravo poništiti natječaj, pravo ne prihvatiti nijednu ponudu, kao i pravo izabrati drugog najpovoljnijeg ponuditelja među prispjelim ponudama ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje (odustankom od kupnje smatra se nesklapanje ugovora u roku utvrđenom ovim natječajem, odnosno neplaćanje kupoprodajne cijene u roku utvrđenom ovim natječajem) a sve to bez ikakvog obrazloženja i odgovornosti prodavatelja prema ponuditeljima i njihovim troškovima.

6. NAJPOVOLJNIJA PONUDA:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz ovog Natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.
Podnošenje ponude ima značaj prihvaćanja svih uvjeta ovog Natječaja.
Ovaj Natječaj je valjan ako pristigne makar i samo jedna valjana ponuda.
U slučaju da dva ili više ponuditelja, uz ispunjavanje svih uvjeta ovog Natječaja, ponude isti iznos cijene, Natječaj će se ponoviti.

7. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA:
Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, s naznakom: «ne otvarati – ponuda na natječaj za prodaju nekretnina u Banja Selu».
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 13. ožujka 2019. god. do 13,00 sati (do tog roka ponuda treba stići na urudžbeni zapisnik prodavatelja – Grada, bilo poštom, bilo osobnom dostavom).
Nepravodobno prispjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Javno otvaranje ponuda bit će 13. ožujka 2019. god. u 13,00 sati u zgradi gradske uprave, I. kat, soba 38, na adresi: Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina, u nazočnosti ponuditelja, odnosno njihovih ovlaštenih predstavnika.

8. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA I PLAĆANJE KUPOPRODAJNE CIJENE:
Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o odabiru sklopiti kupoprodajni ugovor, te u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora platiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti.
Dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon broj: 01/2019-209.

KLASA: 320-01/16-01/09
URBROJ: 238/30-02/07-19-32
Sv. Ivan Zelina, 04. ožujka 2019.


GRADONAČELNIK
Hrvoje Košćec, v.r.

Petak, 15 Veljača 2019 13:25

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – put u naselju Donja Drenova,

Petak, 15 Veljača 2019 13:22

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – spoj ulice Štignjedeci sa ulicom Rastičje u naselju Blaževdol,

Petak, 15 Veljača 2019 13:18

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – dio Bocakove ulice u Svetom Ivanu Zelini,

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – Izrada dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj fondova EU u okviru Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. do 2020. (izrada poslovnog plana/investicijska studija, studija izvodljivosti, studija zaštite okoliša, projektno tehnička dokumentacija – arhitektonski projekt, tehnološki projekt, geodetski elaborat).
Iznos potpore – do 40 % prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna.

2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 30. studenog 2019. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do utroška sredstava.

3. Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za dodjelu potpora izrade dokumentacije za prijavu na natječaj fondova EU u 2019. godini;
- Dokaz da je podnositelj (pojedinac) zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- Kopiju računa o nastalim troškovima;
- Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
- Obostrana kopija osobne iskaznice;
- Kopija žiro računa i IBAN.

Zahtjev se podnosi na obrascu MPG61.
Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Sv. Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja neće se razmatrati.

4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
Natječaju za potpore izrada dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj fondova EU Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline;

Sukladno Uredbi de minimis iznos potpore male vrijednosti koji je dodijeljen jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ne smije prijeći iznos 15.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine.
Gradska potpora korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i do iskorištenja proračunskih sredstava.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom “Zahtjev za potpore u poljoprivredi” ili osobno u tajništvo, soba 24.

6.Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel. 2019-212, 2019-204 radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

KLASA: 320-01/18-01/14
URBROJ: 238/30-02/18-19-10

 

GRADONAČELNIK

Hrvoje Košćec, v.r.

 

Stranica 4 od 20

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina