1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – Izrada dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj fondova EU u okviru Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. do 2020. (izrada poslovnog plana/investicijska studija, studija izvodljivosti, studija zaštite okoliša, projektno tehnička dokumentacija – arhitektonski projekt, tehnološki projekt, geodetski elaborat).
Iznos potpore – do 40 % prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna.

2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 30. studenog 2019. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do utroška sredstava.

3. Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za dodjelu potpora izrade dokumentacije za prijavu na natječaj fondova EU u 2019. godini;
- Dokaz da je podnositelj (pojedinac) zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- Kopiju računa o nastalim troškovima;
- Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
- Obostrana kopija osobne iskaznice;
- Kopija žiro računa i IBAN.

Zahtjev se podnosi na obrascu MPG61.
Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Sv. Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja neće se razmatrati.

4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
Natječaju za potpore izrada dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj fondova EU Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline;

Sukladno Uredbi de minimis iznos potpore male vrijednosti koji je dodijeljen jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ne smije prijeći iznos 15.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine.
Gradska potpora korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i do iskorištenja proračunskih sredstava.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom “Zahtjev za potpore u poljoprivredi” ili osobno u tajništvo, soba 24.

6.Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel. 2019-212, 2019-204 radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

KLASA: 320-01/18-01/14
URBROJ: 238/30-02/18-19-10

 

GRADONAČELNIK

Hrvoje Košćec, v.r.

 

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu/kućanstvu - pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima te zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju u iznosu od 50% ukupnih troškova tečaja, a najviše do 500,00 kuna po jednom polazniku, izuzev polaznika tečaja za edukaciju Održive upotrebe pesticida gdje iznos potpore po pojedinom korisniku iznosi 50,00 kuna.

2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 30. studenog 2019. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do utroška sredstava.

3. Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za dodjelu potpora edukacije i stručnog osposobljavanja za rad u poljoprivredi u 2019. godini;
- Dokaz o položenom tečaju;
- Dokaz da je podnositelj (pojedinac) zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- Kopiju računa o nastalim troškovima, ako zahtjev podnosi pojedinačno;
- Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
- Obostrana kopija osobne iskaznice;
- Kopija žiro računa i IBAN.

Zahtjev se podnosi na obrascu MPG41.
Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Sv. Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja neće se razmatrati.

4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
Natječaju za potpore edukacije i stručnog osposobljavanja za rad u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava samostalno ili preko ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe, koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- položen tečaj kod institucije ovlaštene od strane Ministarstva poljoprivrede za provođenje izobrazbe;
- sklopljen Ugovor sa Gradom Sveti Ivan Zelinom (samo za institucije koje provode izobrazbu);
- da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline

 Sukladno Uredbi de minimis iznos potpore male vrijednosti koji je dodijeljen jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ne smije prijeći iznos 15.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine. 

Gradska potpora korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i do iskorištenja proračunskih sredstava.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom “Zahtjev za potpore u poljoprivredi” ili osobno u tajništvo, soba 24.

6.Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel. 2019-212, 2019-204 radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

 KLASA: 320-01/18-01/14

URBROJ: 238/30-02/18-19-9

GRADONAČELNIK

Hrvoje Košćec, v.r.

 

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za premije osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala u 2019. godini, prema zaključenoj polici osiguranja od elementarnih nepogoda mraza, tuče, požara i/ili udara groma u visini od 25% premije osiguranja (maksimalno 10.000,00 kn po obiteljskom gospodarstvu).

2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 30. studenog 2019. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do utroška sredstava.

3. Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za dodjelu sredstava za potporu premije osiguranja usjeva, nasada i sadnog materijala u 2019. godini;
- Kopija zaključene police osiguranja u 2019. godini od rizika mraza, tuče, požara i/ili udara groma za proizvodnju usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala;
- Kopija računa o uplati prve rate premije osiguranja u 2019. godini prema zaključenoj polici osiguranja;
- Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
- Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- Obostrana kopija osobne iskaznice;
- Kopija žiro računa i IBAN.

Zahtjev se podnosi na obrascu MPG31.
Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Sv. Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja neće se razmatrati.

4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
Natječaju za potpore premije osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- da imaju zaključenu policu osiguranja za 2019. godinu od rizika mraza, tuče, požara i/ili udara groma za
proizvodnju usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala;
- da su uplatili prvu ratu premije osiguranja.
- da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o potporama u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline

Sukladno Uredbi de minimis iznos potpore male vrijednosti koji je dodijeljen jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ne smije prijeći iznos 15.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine.
Gradska potpora korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do iskorištenja proračunskih sredstava

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom “Zahtjev za potpore u poljoprivredi” ili osobno u tajništvo, soba 24.

6.Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel. 2019-212, 2019-204 radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

KLASA: 320-01/18-01/14
URBROJ: 238/30-02/18-19-8

GRADONAČELNIK

Hrvoje Košćec, v.r.

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za unapređenje genetskog materijala dodjeljuju se za:
1. Kupnju rasplodnih životinja radi poboljšanja genetske kvalitete stada goveda – 20% prihvatljivih troškova, a maksimalno 3.000,00 kuna po junici.
2. Zamjensko govedo iz stada - 2.000,00 kn po junici.

Maksimalni iznos potpore po jednom obiteljskom gospodarstvu iznosi 30.000,00 kuna.

2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 30. studenog 2019. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do utroška sredstava.

3. Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za dodjelu sredstava za potpore unapređenja i očuvanja genetskog potencijala u 2019. godini;
- Kopija računa o nastalim troškovima ili potvrda Veterinarske stanice da se junica okotila (otelila);
- Putni list za govedo izdan od strane Hrvatske poljoprivredne agencije, Uprava za veterinarstvo;
- Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
- Obostrana kopija osobne iskaznice;
- Kopija žiro računa i IBAN.

Zahtjev se podnosi na obrascu MPG51
Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja neće se razmatrati.

4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
Natječaju za potpore unapređenja genetskog potencijala Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
- imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- da su rasplodne životinje visokokvalitetne (ženke) koje su upisane u matičnu knjigu;
- potpora se dodjeljuje samo aktivnim poljoprivrednicima čije su životinje upisane u matičnu knjigu koju vodi Hrvatska poljoprivredna agencija;
- za potporu prihvatljive su ženke nakon prvog okota (telenja) pa do 3 mjeseca starosti teleta;
- životinje za koje je ostvarena potpora moraju se držati u stadu barem četiri godine;
- za životinje koje moraju napustiti gospodarstvo potrebno je dostaviti Potvrdu Veterinarske stanice s navedenim razlozima za izlučivanje sa gospodarstva;
- da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline.

Sukladno Uredbi de minimis iznos potpore male vrijednosti koji je dodijeljen jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ne smije prijeći iznos 15.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine.
Gradska potpora korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do iskorištenja proračunskih sredstava.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom “Zahtjev za potpore u poljoprivredi” ili osobno u tajništvo, soba 24.

6.Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel: 2019-212, 2019-204 radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

KLASA: 320-01/18-01/14
URBROJ: 238/30-02/18-19-7

GRADONAČELNIK

Hrvoje Košćec, v.r.

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za:
1. Stručni nadzor i ocjenu sukladnosti u ekološkoj proizvodnji
2. Stručni nadzor integrirane proizvodnje
- iznos potpore iznosi 50% dokumentiranih troškova, a najviše 5.000,00 kuna po obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 30. studenog 2019. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do utroška sredstava.

3. Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za dodjelu sredstava za potpore u ekološkoj i integriranoj proizvodnji u 2019. godini;
- Kopiju računa stanice koja je izvršila nadzor;
- Dokaz da je podnositelj upisan u Upisnik ekoloških ili integriranih proizvođača;
- Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
- Obostrana kopija osobne iskaznice;
- Kopija žiro računa i IBAN.

Zahtjev se podnosi na obrascu MPG21.
Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja za pojedini sektor neće se razmatrati.

4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
Natječaju za potpore u ekološkoj i integriranoj proizvodnji Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
- imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o potporama u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline.

Sukladno Uredbi de minimis iznos potpore male vrijednosti koji je dodijeljen jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ne smije prijeći iznos 15.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine.
Pojedina gradska potpora se korisnicima odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do iskorištenja proračunskih sredstava.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom “ Zahtjev za potpore u poljoprivredi ” ili osobno u tajništvo, soba 24.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel. 2019-212, 2019-204 radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

KLASA: 320-01/18-01/14
URBROJ: 238/30-02/18-19-6

GRADONAČELNIK

Hrvoje Košćec, v.r.

1. Predmet natječaja
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore odnose se na primarnu proizvodnju: biljnu proizvodnju, podizanje višegodišnjih nasada i unapređenje stočarske proizvodnje kroz sljedeće sektore:
1. Sektor povrćarstva (uključujući proizvodnju jagoda i gljiva) i cvjećarstva (uključujući ljekovito i začinsko bilje);
2. Sektor voćarstva;
3. Sektor vinogradarstva i vinarstva,
4. Sektor stočarstva (uključuje pčelarsku proizvodnju i nabavu sjemena za umjetno osjemenjivanje krmača
Maksimalni iznos potpore po jednom obiteljskom gospodarstvu iznosi 30.000,00 kuna.

2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 30. studenog 2019. godine. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća ili do utroška sredstava.

3. Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za dodjelu sredstava za potpore ulaganja u modernizaciju poljoprivrednog gospodarstva, prema sektorima;,
- Kopija posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka (ne starija od godinu dana) za zemljište na kojem je obavljena sadnja, koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva, a za zakupljeno ili zemljište u koncesiji ugovor o zakupu ili koncesiji koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva;
- Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
- Kopija računa o nastalim troškovima po pojedinom sektoru i prema pojedinom Zahtjevu;
- Obostrana kopija osobne iskaznice;
- Kopija žiro računa i IBAN.

Zahtjev se podnosi na obrascima MPG11 – sektor povrćarstva; MPG12 – sektor voćarstva; MPG13 – sektor vinogradarstva i vinarstva; MP14 – sektor stočarstva.
Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41 ) ili www.zelina.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja za pojedini sektor neće se razmatrati.

4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Sv. Ivana Zeline:
Natječaju za potpore u modernizaciji poljoprivrednih gospodarstva Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
- imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- da se poljoprivredne površine za koje se traži potpora nalaze na području Grada Svetog Ivana Zeline;
- vrijednost ulaganja u pojedinom sektoru iznosi najmanje 5.000,00 kuna, osim u sektoru stočarstva gdje minimalna vrijednost ulaganja iznosi 2.000,00 kuna;
- da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o potporama u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline

Sukladno Uredbi de minimis iznos potpore male vrijednosti koji je dodijeljen jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ne smije prijeći iznos 15.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine.
Pojedina gradska potpora se korisnicima odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do utroška proračunskih sredstava.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom “Zahtjev za potpore u poljoprivredi ” ili osobno u tajništvo, soba 24.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel. 2019-212, 2019-204 radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

KLASA: 320-01/18-01/14
URBROJ: 238/30-02/18-19-5

GRADONAČELNIK

Hrvoje Košćec, v.r.

Utorak, 11 Prosinac 2018 08:05

Javni poziv

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama ( Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012., Grad Sveti Ivan Zelina objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – Trg kardinala Alojzija Stepinca u Svetom Ivanu Zelini, a koja djelomično zahvaća ili graniči sa zemljištima oznake k. č. br. 1814, 1834/1, 1815, 1831/1 i 1834/2 katastarske općine Zelina, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.
Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12a.
Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Grada Svetog Ivana Zeline, započet će dana 20. prosinca 2018. godine u 11:30 sati s obilježavanjem granica zemljišta na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojemu su izvedene nerazvrstane ceste, mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 21. siječnja 2019. godine u 8:30 sati u prostorijama tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12a.

KLASA: 936-02/18-01/10
URBROJ: 238/30-02/20-18-3
Sveti Ivan Zelina, 10. prosinca 2018.

GRADONAČELNIK:
Hrvoje Košćec, v.r.

 

Utorak, 11 Prosinac 2018 08:01

Javni poziv

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama ( Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012., Grad Sveti Ivan Zelina objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – Gundulićeva ulica u Svetom Ivanu Zelini, a koja djelomično zahvaća ili graniči sa zemljištima oznake k. č. br. 1813, 1771, 1769, 1768, 1767/3, 1767/1, 1765, 1764/1, 1762/2, 1837/1, 1834/1, 1814, 1815 i 1831/1 katastarske općine Zelina, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.
Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12a.
Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Grada Svetog Ivana Zeline, započet će dana 20. prosinca 2018. godine u 11:30 sati s obilježavanjem granica zemljišta na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojemu su izvedene nerazvrstane ceste, mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 21. siječnja 2019. godine u 8:30 sati u prostorijama tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12a.

KLASA: 936-02/18-01/09
URBROJ: 238/30-02/20-18-3
Sveti Ivan Zelina, 10. prosinca 2018.

GRADONAČELNIK:
Hrvoje Košćec, v.r.

Na temelju članka 36.a. stavka 1. točke 5. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13, 12/13 – pročišćeni tekst, 4/18 i 20/18 - pročišćeni tekst) te Zaključka Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, KLASA: 372-03/18-01/10, URBROJ: 238/30-02/07-18-1 od 07. prosinca 2018. god., Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih naprava - kioska

I. Grad Sveti Ivan Zelina daje javnim natječajem u zakup sljedeće lokacije u Sv. Ivanu Zelini:

1. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 10,00 m2 za namjenu: prodaja tiska
2. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 13,00 m2 za namjenu: prodaja cvijeća
3. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 21,00 m2 za namjenu: prodaja voća i
povrća
4. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 15,00 m2 za namjenu: servis za
skraćivanje i popravke odjevnih predmeta
5. lokacija na javnoj površini (Ul. I. Gundulića kod ulaza na gradsko groblje), površine 8,00 m2
za namjenu: prodaja cvijeća i svijeća

II. Lokacije iz točke I. daju se u zakup na određeno vrijeme do 31. prosinca 2020. godine, uz pravo zakupodavca da, bez ikakve odgovornosti, u svako doba i prije isteka tog roka odustane od ugovora o zakupu bez navođenja razloga odustanka. Zakupodavac će odustanak priopćiti zakupniku pisanom izjavom o odustanku od ugovora u kojoj će navesti rok do kojeg je zakupnik dužan predati zakupodavcu zakupljenu lokaciju, slobodnu od osoba i stvari, a koji ne može biti kraći od 15 dana, računajući od dana kada je zakupnik primio izjavu o odustanku.

III. Zakupljene lokacije mogu se dati u podzakup samo uz pisanu suglasnost zakupodavca.

IV. Početni iznos zakupnine:

- za cjelokupnu lokaciju pod I.1. iznosi 1.000,00 kuna mjesečno
- za cjelokupnu lokaciju pod I.2. iznosi 800,00 kuna mjesečno
- za cjelokupnu lokaciju pod I.3. iznosi 950,00 kuna mjesečno
- za cjelokupnu lokaciju pod I.4. iznosi 700,00 kuna mjesečno
- za cjelokupnu lokaciju pod I.5. iznosi 400,00 kuna mjesečno

U zakupninu nisu uključeni režijski troškovi, već sve režijske troškove, kao i naknade, odnosno poreze vezane uz pojedinu predmetnu lokaciju snosi zasebno u cijelosti zakupnik.

V. Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe za svaku lokaciju, ali u zakup im se može dati samo jedna lokacija (bilo novim zakupcima, bilo dosadašnjim).

VI. Prvenstveno pravo zakupa imaju dosadašnji zakupnici predmetnih lokacija pod uvjetom da nemaju dospjelih dugovanja prema Gradu Sv. Ivanu Zelini, kao i pod uvjetom da prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine postignut na natječaju za predmetne lokacije.

VII. Ponude se podnose u zatvorenim omotnicama zaključno s danom 17. prosinca 2018. godine do 12,00 sati na adresu: Grad Sv. Ivan Zelina, Povjerenstvo za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih naprava - kioska, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, uz naznaku «ponuda /zakup lokacija/ - ne otvarati».

Do navedenog roka ponude moraju biti zaprimljene u Gradu Sv. Ivanu Zelini, a ne u poštanskom uredu.

U ponudi je potrebno navesti iznos zakupnine koji se nudi za predmetnu lokaciju.

Uz ponudu je potrebno priložiti:
- osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, odnosno naziv, adresa, osobni identifikacijski broj)
- presliku osobne iskaznice za fizičke osobe
- rješenje o upisu u registar obrtnika ili obrtnicu za fizičke osobe - obrtnike
- izvod iz sudskog, odnosno drugog registra za pravne osobe
- dokaz o nekažnjavanju fizičke osobe, odnosno direktora ili druge odgovorne osobe
pravne osobe (uvjerenje suda, odnosno izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika)
- potvrdu Porezne uprave iz koje je vidljivo da nema dospjelih nepodmirenih obveza
prema Gradu Sv. Ivanu Zelini s osnove obveze plaćanja gradskih poreza, ne stariju
od 30 dana od dana podnošenja ponude
- potvrdu Grada Sv. Ivana Zeline iz koje je vidljivo da nema dospjelih nepodmirenih
obveza prema Gradu Sv. Ivanu Zelini (s osnove plaćanja zakupnine, komunalne naknade i dr.), ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ponude.

Priložena dokumentacija može biti i u preslici, čija će se istovjetnost s izvornikom provjeriti prije zaključivanja ugovora o zakupu lokacije.

Najpovoljniji ponuditelj je ponuditelj koji uz ispunjavanje svih uvjeta iz natječaja ponudi i najviši iznos zakupnine.

Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je kod zaključivanja ugovora o zakupu lokacije predati Gradu Sv. Ivanu Zelinu bjanko zadužnicu na iznos do 50.000,00 kuna, potvrđenu kod javnog bilježnika, kao osiguranje za uredno izvršavanje svih obveza iz tog ugovora.

VIII. Javno otvaranje ponuda bit će 17. prosinca 2018. godine u 12,00 sati u zgradi gradske uprave, dvorani za sastanke, I kat, na adresi: Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina.
Svi ponuditelji mogu biti nazočni kod javnog otvaranja ponuda.
Nepravovremene i nepotpune ponude, kao i ponude ponuditelja koji imaju nepodmireni dospjeli dug prema Gradu neće se razmatrati.

IX. Grad pridržava pravo ne odabrati ni jednog ponuditelja te pravo poništenja natječaja bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 01/2019-209.

KLASA: 372-03/18-01/10
URBROJ: 238/30-02/07-18-2
Sv. Ivan Zelina, 07. prosinca 2018.

GRADONAČELNIK:
Hrvoje Košćec, v.r.

Stranica 4 od 19

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina