Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 63

Temeljem članka 37. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) te članka 39. Statuta Dječjeg vrtića „Proljeće“ Sveti Ivan Zelina, Upravno vijeće, sukladno svojoj  Odluci od 15. srpnja 2013.god., raspisuje


NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Proljeće“ Sveti Ivan Zelina


Za ravnatelja dječjeg vrtića  može biti imenovana osoba koja,osim ispunjavanja općih zakonskih uvjeta:
- ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja
- ima stručne i organizatorske sposobnosti
- nije pravomoćno osuđena na kaznu zatvoraniti se protiv nje vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 25. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- nije pravomoćno osuđenaniti se protiv nje vodi prekršajni postupak za prekršajna djela za nasilničko ponašanje iz članka 25. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
Uz pisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN, br. 133/97, 4/98)
- dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja
- uvjerenje o nekažnjavanju odnosno nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
- uvjerenje o nekažnjavanju odnosno nevođenju prekršajnog postupka (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
- domovnicu
- životopis
- prijedlog Programa rada i razvoja Dječjeg vrtića u narednom mandatnom razdoblju
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.
Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja na adresu : Dječji vrtića „Proljeće“ , Bocakova 7, 10 380 Sveti Ivan Zelina sa naznakom „natječaj za ravnatelja/icu“
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.


                                                                                       UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA „PROLJEĆE“
                                                                                         

Na temelju članka 4. stavak 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 4/13) i članka 36.a Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst i 5/13), Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 10 Na temelju članka 10. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora ("Zelinske novine", br. 5/97, 2/03, 6/04 i 5/10) i članka 36.a Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 11/09 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje

 

N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora


N A T J E Č A J
za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih naprava - kioska

I. Daju se u zakup sljedeće lokacije u Sv. Ivanu Zelini:
1. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 10,00 m2 za namjenu: prodaja tiska
2. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 12,00 m2 za namjenu: prodaja tekstila
3. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 13,00 m2 za namjenu: prodaja mesa
4. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 13,00 m2 za namjenu: prodaja cvijeća
5. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 21,00 m2 za namjenu: prodaja voća i povrća
6. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 15,00 m2 za namjenu: servis za skraćivanje i popravke
odjevnih predmeta
7. lokacija na javnoj površini (Ul. I. Gundulića kod ulaza na gradsko groblje), površine 8,00 m2 za namjenu: prodaja
cvijeća i svijeća
8. lokacija na novoj tržnici (Ul. braće Radića) površine 15,00 m2 za namjenu: prodaja tekstila
9. lokacija na novoj tržnici (Ul.braće Radića) površine 12,00 m2 za namjenu: frizerske usluge

Temeljem članka 8. Zakona o savjetu mladih («Narodne novine», broj 23/07.) i  članka 4. stavka 1. Odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline(«Zelinske novine», broj 9/07.) Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata/kinja  za izbor članova/ica
Savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline

Utorak, 31 Srpanj 2012 08:37

Natječaj za davanje poslovnog prostora

 

Na temelju članka 10. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora ("Zelinske novine", br. 5/97, 2/03, 6/04 i 5/10) i članka 36.a Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 11/09 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

I           Daje se u zakup, u viđenom stanju, neuređeni poslovni prostor površine 34 m2 (galerija 20 m2 i terasa 14 m2) u Sportskoj dvorani na adresi: Trg kardinala Alojzija Stepinca 1, Sv. Ivan Zelina, izgrađenoj na kčbr. 1834/1 k. o. Zelina:

- rok zakupa - određeno vrijeme od 5 (pet) godina, uz pravo zakupodavca da, bez ikakve odgovornosti (bez obveze naknade štete, odnosno bez obveze povrata uloženih sredstava i dr.), odustane od ugovora o zakupu i prije isteka tog roka u slučaju privođenja predmetnog prostora drugoj namjeni, iako zakupnik uredno izvršava sve svoje obveze

- početni iznos zakupnine za cjelokupni poslovni prostor (34 m2) je  555,00   kuna mjesečno

- iznos jamčevine:  555,00  kuna

- namjena: ugostiteljska djelatnost

Natemelju članka 11. Odluke o nagradama i priznanjima Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine",
broj 8/98, 10/04) Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje sljedeći

N A T J E Č A J
za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja Grada Svetog Ivana Zeline

I. Daje se u zakup parkiralište, sa šest parkirnih mjesta, u Sv. Ivanu Zelini na Trgu A. Starčevića (ispred dvorane
„Ivana“), ukupne površine 90 m2 za namjenu: parkiranje kupaca odnosno gostiju.

Utorak, 10 Travanj 2012 14:03

Subvencije Grada Sv. Ivana Zeline za 2012.

Na temelju članka 29. stavka 2. Odluke o subvencijama Grada Svetog Ivana Zeline za 2012. godinu („Zelinske novine“, br.3/12) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br.11/09 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 12. ožujka 2012. godine raspisuje

Srijeda, 21 Ožujak 2012 15:01

Natječaj za zamjenu nekretnine

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 90/10), Zaključka Gradskog vijeća Grada Sv. Ivana Zeline, klasa: 360-01/11-01/02, ur.broj: 238/30-01/01-12-9 donijetog na 15. sjednici održanoj dana 07. ožujka 2012. god., te članka 36.a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline (Zelinske novine, br. 11/09 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Sv. Ivana Zeline raspisuje

N A T J E Č A J
za zamjenu nekretnine

1. PREDMET I UVJETI ZAMJENE:
Grad Sv. Ivan Zelina provodi prikupljanje ponuda javnim natječajem za zamjenu nekretnine u svrhu izgradnje poslovne zgrade s tržnicom.
Predmet zamjene je nekretnina kčbr. 1773/3, Severovine, tržnica Severovine, površine 410 m2, upisana u zk. ul. br. 2421 k.o. Zelina. Navedena nekretnina mijenja se za dio poslovnog prostora tržnice u prizemlju poslovne zgrade koju će na istoj nekretnini izgraditi najpovoljniji ponuditelj prema Idejnom rješenju izrađenom od strane IPZ AR-PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Cvjetno naselje, Rugvička ulica 5 (dalje u tekstu: Idejno rješenje). Idejno rješenje čini sastavni dio natječajne dokumentacije.
Odstupanje od Idejnog rješenja moguće je samo uz suglasnost Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture odnosno Grada Sv. Ivana Zeline.
Prijenos prava vlasništva nekretnine kčbr. 1773/3 k.o. Zelina na ime najpovoljnijeg ponuditelja izvršit će istovremeno s prijenosom prava vlasništva dijela poslovnog prostora tržnice s pripadajućim sanitarnim čvorom na ime Grada Sv. Ivana Zeline.
Do trenutka uknjižbe vlasništva na nekretnini kčbr. 1773/3 k.o. Zelina na ime najpovoljnijeg ponuditelja odnosno na dijelu poslovnog prostora tržnice s pripadajućim sanitarnim čvorom na ime Grada Sv. Ivana Zeline, Grad Sv. Ivan Zelina će najpovoljnijem ponuditelju izdati potrebne isprave i/ili sklopiti s najpovoljnijim ponuditeljem posebni ugovor na temelju kojih će isti kao investitor moći ishoditi svu potrebnu dokumentaciju za dozvolu izgradnje i početak korištenja poslovne zgrade s tržnicom.

Stranica 34 od 35

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija