Petak, 20 Ožujak 2015 11:52

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11.), članka 36.a Statuta Grada Sv. Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), članka 4. stavka 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 4/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, Klasa:372-03/15-01/01, Urbroj: 238/30-02/19-15-1 od 20.03.2015. godine raspisuje se Natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Klasa: 372-03/14-01/07, Urbroj: 238/30-02/07-14-1 od 10. prosinca 2014. raspisuje se Natječaj za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih naprava - kioska

Srijeda, 10 Prosinac 2014 13:50

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11.), članka 36.a Statuta Grada Sv. Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), članka 4. stavka 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 4/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, Klasa: 372-03/14-01/06, Urbroj: 238/30-02/19-14-1 od 10.12.2014. godine raspisuje se Natječaj za zakup poslovnog prostora.

Na temelju članka 26. Statuta Turističke zajednice Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine, br. 1/12), a u svezi s člankom 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, br. 152/08) i člankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN, br. 110/10) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Svetog Ivana Zeline donijete dana 26. lipnja 2014. godine, raspisuje se Javni natječaj za direktora/icu Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Svetog Ivana Zeline.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo, dana 02. srpnja 2014. objavljuje rezultate pisanog testiranja


 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto referent za komunalne i druge javne naknade, dana 02. srpnja 2014. objavljuje rezultate pisanog testiranja

 

 

 

Na temelju članka 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo, dana 27. lipnja 2014., objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

I. Povjerenstvo je utvrdilo da na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti 4 kandidata, i to, prema abecednom redu prezimena:
1. Cvrlja Miroslav
2. Mateljan Kranjčević Sunčica
3. Njegovec Miro
4. Trkanjec Luka

II. Podnositeljima nepravodobnih i/ili neurednih prijava i/ili prijava koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja upućena je odgovarajuća pisana obavijest, uz povrat dokumentacije priložene prijavi.

III. Kandidati pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (navedeni pod točkom I.) trebaju se okupiti dana 02. srpnja 2014. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Sv. Ivana Zeline, Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina, u 09,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 09,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti sastoji se od dva testa, i to od testa koji obuhvaća poznavanje pravnih propisa iz djelokruga radnog mjesta i testa računalne pismenosti. Svaki test se sastoji od 30 pitanja. Kod većine trebat će obaviti odabir između ponuđenih odgovora, te pitanja koja tj. odgovore koje je potrebno nadopuniti. Bodovanje testova: broj točnih odgovora bit će podijeljen s 3 (zaokružen na jednu decimalu), što daje broj bodova postignutih na testu, pri čemu broj bodova ne može biti manji od 1. Intervjuu će moći pristupiti kandidati koji ostvare najmanje 15 točnih odgovora odnosno najmanje 5 bodova na svakom testu.

Rješavanje oba testa traje najviše 90 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Grada Svetog Ivana Zeline www.zelina.hr.

IV. Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na web-stranici Grada Svetog Ivana Zeline www.zelina.hr, dana 02. srpnja 2014. godine, iza 15,00 sati.

Osim toga, Povjerenstvo će, putem kontakt telefona navedenih u prijavama, obavijestiti sve kandidate koji pristupe testiranju o rezultatima.

Pritom će kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova, iz svakog djela provjere znanja, istim putem ujedno biti obaviješteni o terminu njihova intervjua. Povjerenstvo planira provesti intervjue u razdoblju od 03.-09. srpnja 2014. godine, prema dinamici koja će ovisiti o broju kandidata koji ostvare pravo na pristup intervjuu.

V. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Svetog Ivana Zeline.

KLASA:112-02/14-01/02
URBROJ: 238/30-03/19-14-21
Sv. Ivan Zelina, 27.06.2014.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Dragutin Mahnet, dipl.iur.

Na temelju članka 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto referent za komunalne i druge javne naknade, dana 27. lipnja 2014., objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

I. Povjerenstvo je utvrdilo da na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti može pristupiti 12 kandidata, i to, prema abecednom redu prezimena:
1. Coljak Dragutin
2. Detelić Karmen
3. Frljak Iva
4. Habek Mirjana
5. Kos Kristina
6. Mihalić Marina
7. Novaković Vesna
8. Rečec Ivana
9. Šarutan Ivana
10. Vešligaj Mirjana
11. Vidak Nataša
12. Vrščak Barbara

II. Podnositeljima nepravodobnih i/ili neurednih prijava i/ili prijava koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja upućena je odgovarajuća pisana obavijest, uz povrat dokumentacije priložene prijavi.

III. Kandidati pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (navedeni pod točkom I.) trebaju se okupiti dana 02. srpnja 2014. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Sv. Ivana Zeline, Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina, u 09,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 09,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti sastoji se od dva testa, i to od testa koji obuhvaća poznavanje pravnih propisa iz djelokruga radnog mjesta i testa računalne pismenosti. Svaki test se sastoji od 30 pitanja. Kod većine trebat će obaviti odabir između ponuđenih odgovora, te pitanja koja tj. odgovore koje je potrebno nadopuniti. Bodovanje testova: broj točnih odgovora bit će podijeljen s 3 (zaokružen na jednu decimalu), što daje broj bodova postignutih na testu, pri čemu broj bodova ne može biti manji od 1. Intervjuu će moći pristupiti kandidati koji ostvare najmanje 15 točnih odgovora odnosno najmanje 5 bodova na svakom testu.

Rješavanje oba testa traje najviše 90 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Grada Svetog Ivana Zeline www.zelina.hr.

IV. Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na web-stranici Grada Svetog Ivana Zeline www.zelina.hr, dana 02. srpnja 2014. godine, iza 15,00 sati.

Osim toga, Povjerenstvo će, putem kontakt telefona navedenih u prijavama, obavijestiti sve kandidate koji pristupe testiranju o rezultatima.

Pritom će kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova, iz svakog djela provjere znanja, istim putem ujedno biti obaviješteni o terminu njihova intervjua. Povjerenstvo planira provesti intervjue u razdoblju od 03.-09. srpnja 2014. godine, prema dinamici koja će ovisiti o broju kandidata koji ostvare pravo na pristup intervjuu.

V. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Svetog Ivana Zeline.

KLASA: 112-02/14-01/01

URBROJ: 238/30-03/19-14-61

Sv. Ivan Zelina, 27.06.2014.

 

                                                                                                                                                                                                                            PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
                                                                                                                                                                                                                                     Dragutin Mahnet, dipl.iur.

U „Narodnim novinama" broj 71 od 11.06.2014. objavljen je natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj, m/ž).

Web-stranica „Narodnih novina" je: narodne-novine.nn.hr.

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave u „Narodnim novinama" počinje teći desetodnevni rok za podno¬šenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada, 23.06.2014., posljednji dan roka.

Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo:
- prati propise iz oblasti zaštite okoliša, prirodne i kulturne baštine, prostornog uređenja i graditeljstva i brine se za njihovu primjenu,
- izrađuje potrebna izvješća za Gradsko vijeće i Gradonačelnika,
- prati stanje u području svoje nadležnosti i predlaže mjere za unapređenje stanja,
- koordinira i organizira rad u vezi s izradom i donošenjem prostornih, urbanističkih i detaljnih planova, izradom studija i elaborata te čuvanjem i pohranjivanjem planova,
- vodi poslove iz područja katastra koji su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave (katastar vodova i drugo sukladno posebnim propisima),
- priprema nacrte odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja u području zaštite okoliša, prirodne i kulturne baštine, prostornog uređenja i graditeljstva,
- prati i proučava stanje u prostoru i ostvarivanje politike prostornog uređenja u odnosu na ostvarivanje ciljeva društvenog i gospodarskog razvitka,
- koordinira i obavlja poslove u vezi s nadzorom nad izvođenjem radova na nekretninama u vlasništvu grada i kapitalnih investicija koje se izvode na području Grada,
- prikuplja tehničku dokumentaciju za izdavanje potrebnih dozvola za radove gradnje i rekonstrukcije (lokacijske i građevinske dozvole),
- priprema i obrađuje potrebnu dokumentaciju u vezi investicija kojima je Grad nositelj,
- izrađuje nacrte odluka, programa i izvješća za Gradsko vijeće i Gradonačelnika iz svoje nadležnosti,
- vrši kontrolu obračuna površine i volumena objekata za potrebe obračuna komunalne naknade i doprinosa te drugih naknada,
- surađuje s drugim istorodnim specijalističkim službama te stručnim organizacijama,
- stručno se osposobljava i uključuje se u organizirane oblike stručnog usavršavanja,
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i Gradonačelnika.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,1, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.488,75 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obra¬čun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, praktičnu provjeru znanja i intervju.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su sljedeći:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07,  36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11),
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13),
- Zakon o gradnji (NN 153/13),
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12 i 143/13),
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 153/13),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12),
- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09).

Provjera praktičkog rada sastoji se od testa računalne pismenosti koji se temelji na jednostavnijim zadacima iz područja koje uključuje: osnovna znanja korištenja računala (korištenja operativnog sustava Microsoft Windows 7), znanja i vještina upotrebe Microsoft Office paketa (obrada teksta, tablične kalkulacije), te upotrebu Interneta i elektroničke pošte.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju. Intervju (razgovori) provest će se s kandidatima koji su s uspjehom položili pisani test i provjeru praktičnog rada.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Svetog Ivana Zeline, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju - manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnosite¬lja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za imenovanje navedene u natječaju (npr. stupanj obrazovanja, tj. stručna sprema i struka) predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri zna¬nja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu primljeni.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Na ovoj web stranici bit će objavljivane i dodatne upute vezane uz natječaj, pri čemu će se novije objave nalaziti na vrhu ovog dokumenta.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.

 

 

U „Narodnim novinama" 71 od 11.06.2014. objavljen je natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent za komunalne i druge javne naknade, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj, m/ž).

Web-stranica „Narodnih novina" je: narodne-novine.nn.hr.

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave u „Narodnim novinama" počinje teći desetodnevni rok za podno¬šenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada, 23.06.2014., posljednji dan roka.

Opis poslova radnog mjesta referent za komunalne i druge javne naknade:
- prati propise iz komunalnog gospodarstva i brine se za njihovu primjenu,
- prati problematiku u vezi s komunalnim i drugim javnim naknadama na području Grada, izrađuje potrebna izvješća i predlaže mjere za unapređenje stanja,
- vodi i ažurira evidencije obveznika komunalne naknade, komunalnog doprinosa te drugih gradskih i javnih naknada,
- priprema rješenja komunalne naknade, komunalnog doprinosa te drugih gradskih i javnih naknada,
- vodi evidencije o dugovanjima po osnovu komunalne naknade, komunalnog doprinosa te drugih gradskih i javnih naknada,
- obavlja poslove u vezi s žalbenim postupkom i prisilnom naplatom nenaplaćenih dugovanja,
- priprema i otprema poštu iz svog djelokruga rada,
- stručno se osposobljava i uključuje se u organizirane oblike stručnog usavršavanja,
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i Gradonačelnika.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 1,6, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.488,75 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obra¬čun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, provjeru praktičnog znanja i intervju.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su sljedeći:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07,  36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12),
- Opći porezni zakon (“Narodne novine”, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13) – čl. 124.-157.,
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (“Narodne novine”, br. 153/09, 90/11 i 56/13) – čl. 13.-21. i čl. 72.,
- Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, br. 47/09).

Provjera praktičkog rada sastoji se od testa računalne pismenosti koji se temelji na jednostavnijim zadacima iz područja koje uključuje: osnovna znanja korištenja računala (korištenja operativnog sustava Microsoft Windows 7), znanja i vještina upotrebe Microsoft Office paketa (obrada teksta, tablične kalkulacije), te upotrebu Interneta i elektroničke pošte.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju. Intervju (razgovori) provest će se s kandidatima koji su s uspjehom položili pisani test i provjeru praktičnog rada.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Svetog Ivana Zeline, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju - manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnosite¬lja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za imenovanje navedene u natječaju (npr. stupanj obrazovanja, tj. stručna sprema i struka) predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri zna¬nja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu primljeni.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Na ovoj web stranici bit će objavljivane i dodatne upute vezane uz natječaj, pri čemu će se novije objave nalaziti na vrhu ovog dokumenta.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.

 

Stranica 17 od 20

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina