Utorak, 01 Prosinac 2020 10:39

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih naprava - kioska

I. Grad Sveti Ivan Zelina daje javnim natječajem u zakup sljedeće lokacije u Sv. Ivanu Zelini:

1. lokacija na staroj tržnici (tržnica Severovine - kčbr. 1773/1 k.o. Zelina) površine 10,00 m2 za namjenu: prodaja tiska
2. lokacija na staroj tržnici (tržnica Severovine - kčbr. 1773/1 k.o. Zelina) površine 13,00
m2 za namjenu: prodaja cvijeća
3. lokacija na staroj tržnici (tržnica Severovine - kčbr. 1773/1 k.o. Zelina) površine 21,00 m2 za namjenu: prodaja voća i povrća
4. lokacija na staroj tržnici (tržnica Severovine - kčbr. 1773/1 k.o. Zelina) površine 15,00 m2 za namjenu: servis za skraćivanje i popravke odjevnih predmeta
5. lokacija na javnoj površini (Ul. I. Gundulića – kčbr. 1813/1 k.o. Zelina - kod ulaza na gradsko groblje) površine 8,00 m2 za namjenu: prodaja cvijeća i svijeća

II. Lokacije iz točke I. daju se u zakup na određeno vrijeme do 31. prosinca 2022. godine, uz pravo zakupodavca da, bez ikakve odgovornosti, u svako doba i prije isteka tog roka odustane od ugovora o zakupu bez navođenja razloga odustanka. Zakupodavac će odustanak priopćiti zakupniku pisanom izjavom o odustanku od ugovora u kojoj će navesti rok do kojeg je zakupnik dužan predati zakupodavcu zakupljenu lokaciju, slobodnu od osoba i stvari, a koji ne može biti kraći od 15 dana, računajući od dana kada je zakupnik primio izjavu o odustanku.

III. Zakupljene lokacije mogu se dati u podzakup samo uz pisanu suglasnost zakupodavca.

IV. Početni iznos zakupnine:

- za cjelokupnu lokaciju pod I.1. iznosi 1.000,00 kuna mjesečno
- za cjelokupnu lokaciju pod I.2. iznosi 800,00 kuna mjesečno
- za cjelokupnu lokaciju pod I.3. iznosi 950,00 kuna mjesečno
- za cjelokupnu lokaciju pod I.4. iznosi 700,00 kuna mjesečno
- za cjelokupnu lokaciju pod I.5. iznosi 400,00 kuna mjesečno

U zakupninu nisu uključeni režijski troškovi, već sve režijske troškove, kao i naknade, odnosno poreze vezane uz pojedinu predmetnu lokaciju snosi zasebno u cijelosti zakupnik.

V. Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe za svaku lokaciju, ali u zakup im se može dati samo jedna lokacija (bilo novim zakupcima, bilo dosadašnjim).

VI. Prvenstveno pravo zakupa imaju dosadašnji zakupnici predmetnih lokacija pod uvjetom da nemaju dospjelih dugovanja prema Gradu Sv. Ivanu Zelini, kao i pod uvjetom da prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine postignut na natječaju za predmetne lokacije.

VII. Ponude se podnose u zatvorenim omotnicama zaključno s danom 11. prosinca 2020. godine do 12,00 sati na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, Povjerenstvo za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih naprava - kioska, 10380 Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12, uz naznaku «ponuda /zakup lokacija/ - ne otvarati».

Do navedenog roka ponude moraju biti zaprimljene u Gradu Svetom Ivanu Zelini, a ne u poštanskom uredu.

U ponudi je potrebno navesti iznos zakupnine koji se nudi za predmetnu lokaciju.

Uz ponudu je potrebno priložiti:
- osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, odnosno naziv, adresa, osobni identifikacijski broj)
- presliku osobne iskaznice za fizičke osobe
- rješenje o upisu u registar obrtnika ili obrtnicu za fizičke osobe - obrtnike
- izvod iz sudskog, odnosno drugog registra za pravne osobe
- dokaz o nekažnjavanju fizičke osobe, odnosno direktora ili druge odgovorne osobe
pravne osobe (uvjerenje suda, odnosno izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika)
- potvrdu Porezne uprave iz koje je vidljivo da nema dospjelih nepodmirenih obveza
prema Gradu Sv. Ivanu Zelini s osnove obveze plaćanja gradskih poreza, ne stariju
od 30 dana od dana podnošenja ponude
- potvrdu Grada Sv. Ivana Zeline iz koje je vidljivo da nema dospjelih nepodmirenih
obveza prema Gradu Sv. Ivanu Zelini (s osnove plaćanja zakupnine, komunalne naknade i dr.), ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ponude.

Priložena dokumentacija može biti i u preslici, čija će se istovjetnost s izvornikom provjeriti prije zaključivanja ugovora o zakupu lokacije.

Najpovoljniji ponuditelj je ponuditelj koji uz ispunjavanje svih uvjeta iz natječaja ponudi i najviši iznos zakupnine.

Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je kod zaključivanja ugovora o zakupu lokacije predati Gradu Sv. Ivanu Zelinu bjanko zadužnicu na iznos do 50.000,00 kuna, potvrđenu kod javnog bilježnika, kao osiguranje za uredno izvršavanje svih obveza iz tog ugovora.

VIII. Javno otvaranje ponuda bit će 11. prosinca 2020. godine u 12,00 sati u zgradi gradske uprave, dvorani za sastanke, I kat, na adresi: Trg Ante Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina.
Svi ponuditelji mogu biti nazočni kod javnog otvaranja ponuda.
Nepravovremene i nepotpune ponude, kao i ponude ponuditelja koji imaju nepodmireni dospjeli dug prema Gradu neće se razmatrati.

IX. Grad pridržava pravo ne odabrati ni jednog ponuditelja te pravo poništenja natječaja bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 01/2019-209.

KLASA: 372-03/20-01/07
URBROJ: 238/30-02/07-20-2
Sv. Ivan Zelina, 30. studenoga 2020.


GRADONAČELNIK
Hrvoje Košćec, v.r.

Pročitano 160 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija