Petak, 18 Prosinac 2020 10:22

Javni natječaj za povjeravanje obavljanja poslova preuzimanja i prijevoza pokojnika

 

I. PREDMET NATJEČAJA:

 Predmet javnog natječaja je povjeravanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine (u daljnjem tekstu: preuzimanje i prijevoz umrle osobe na obdukciju).

Grad Sv. Ivan Zelina snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete:

- da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području Grada Sv. Ivana Zeline,

- da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Gradom Sv. Ivan Zelina ima   zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,

- da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju,

- da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju poslova.

 

II. RAZDOBLJE NA KOJE SE ZAKLJUČUJE UGOVOR:

4 (četiri) godine.

 

III. UVJETI ZA SUDJELOVANJE:

Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

- da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana,

- da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju preslikom rješenja,

- da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, a što dokazuju preslikom prometne knjižice vozila,

- da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, a što dokazuje izjavom o ispunjavaju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže,

- da nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje, a što dokazuju odgovarajućom potvrdom Porezne uprave izdanu u razdoblju od dana objavljivanja do posljednjeg dana natječaja,

- da nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Sv. Ivanu Zelini, po bilo kojem osnovu, a što dokazuju odgovarajućom potvrdom Upravnog odjela za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale poslove izdanu u razdoblju od dana objavljivanja do posljednjeg dana natječaja,

- da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a što dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne.

 

IV. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz točke III. ovog natječaja, ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio natječajne dokumentacije.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

V. ROK ZA PREDAJU PONUDA:

Rok za dostavu ponuda je 29. prosinca 2020. godine.

Pisane ponude, zajedno s pripadajućim dokazima o ispunjavanju uvjeta ovog Natječaja i ponuđenom cijenom prijevoza/km od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine s uključenim troškom preuzimanja, ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj-ponuda za obavljanje poslova prijevoza pokojnika“, preporučeno poštom na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina, ili osobnom dostavom na navedenu adresu, u roku za dostavu ponuda.

Ovaj Natječaj objavit će se u službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline - „Zelinskim novinama“, na oglasnoj ploči i na službenoj internet stranici Grada Svetog Ivana Zeline (www.zelina.hr).

 

VI. OTVARANJE I OCJENA PONUDA

Ponude se neće javno otvarati, nego će iste otvoriti Povjerenstvo imenovano od strane Gradonačelnika.

Nakon provedenog postupka, Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline s izabranim ponuditeljem zaključit će ugovor o obavljanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Svetog Ivana Zeline.

KLASA: 363-01/20-01/16

URBROJ: 238/30-02/26-20-2
Sv. Ivan Zelina, 18. prosinca 2020.

 

GRADONAČELNIK:

Hrvoje Košćec, v.r.

 

 

Pročitano 135 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija