Ponedjeljak, 04 Ožujak 2019 12:03

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline (ponovljeni)

1. PREDMET PRODAJE:

Grad Sveti Ivan Zelina javnim natječajem prodaje, kao cjelinu, sljedeće nekretnine u naselju Banje Selo:

- kčbr. 777/6, livada, Dužica, površine 122 m2, upisanu u zk.ul.br. 84 k.o. Laktec,
- kčbr. 778/25, oranica, Dužica, površine 5068 m2, upisanu u zk.ul.br. 84 k.o. Laktec,
- kčbr. 778/26, livada, Dužica, površine 1133 m2, upisanu u zk.ul.br. 84 k.o. Laktec.

Pravo podnošenja ponude imaju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.
Predmetne nekretnine može se razgledati u otvorenom roku za podnošenje pisanih ponuda, uz prethodnu najavu na telefon broj: 01/2019-209.

2. POČETNA CIJENA:

- za cjelinu tj. za sve tri cjelokupne predmetne nekretnine navedene u točki 1. ovog Natječaja iznosi 50.704,00 kuna.

3. JAMČEVINA:
Ponuditelji su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene (5.070,40 kn) na IBAN Grada Sv. Ivana Zeline, broj: HR9023600001842900004, model: HR68, poziv na broj: 9016-OIB ponuditelja, s naznakom «jamčevina za natječaj za prodaju nekretnina u Banja Selu».
Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu.
U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja kupoprodajnog ugovora, odnosno uplate kupoprodajne cijene, gubi pravo na povrat jamčevine.
Ostalim ponuditeljima jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnije ponude.

4. SADRŽAJ PONUDE:
Ponuda mora sadržavati:
- oznake svih triju predmetnih nekretnina navedenih u točki 1. ovog Natječaja (kčbr.) za koje se kao cjelinu podnosi ponuda
- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene izražen u kunama za cjelinu tj. za sve tri cjelokupne predmetne nekretnine navedene u točki 1. ovog Natječaja
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe, a za pravne osobe presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar za pravne osobe, presliku kartice tekućeg računa ili broja žiro-računa na koji se može vratiti jamčevina
- podatke o ponuditelju (OIB, prebivalište, broj telefona i dr.)
- dokaz o nepostojanju duga prema Gradu Sv. Ivanu Zelini od strane ponuditelja, kao i od strane članova njegovog kućanstva, te tvrtki i obrta koji su bilo u vlasništvu ponuditelja, bilo u vlasništvu članova njegovog kućanstva.

5. UVJETI PRODAJE:
- nekretnine se prodaju kao cjelina po načelu «viđeno-kupljeno» što isključuje naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi
- poreze i sve druge pristojbe u vezi s kupoprodajom snosi kupac
- kupac i članovi njegovog kućanstva, kao i tvrtke i obrti u njihovom vlasništvu ne smiju imati dugovanja prema Gradu Sv. Ivanu Zelini
- nekretnine se prodaju pod uvjetom jednokratne isplate ponuđene kupoprodajne cijene u cijelosti
- prodavatelj zadržava pravo poništiti natječaj, pravo ne prihvatiti nijednu ponudu, kao i pravo izabrati drugog najpovoljnijeg ponuditelja među prispjelim ponudama ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje (odustankom od kupnje smatra se nesklapanje ugovora u roku utvrđenom ovim natječajem, odnosno neplaćanje kupoprodajne cijene u roku utvrđenom ovim natječajem) a sve to bez ikakvog obrazloženja i odgovornosti prodavatelja prema ponuditeljima i njihovim troškovima.

6. NAJPOVOLJNIJA PONUDA:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz ovog Natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.
Podnošenje ponude ima značaj prihvaćanja svih uvjeta ovog Natječaja.
Ovaj Natječaj je valjan ako pristigne makar i samo jedna valjana ponuda.
U slučaju da dva ili više ponuditelja, uz ispunjavanje svih uvjeta ovog Natječaja, ponude isti iznos cijene, Natječaj će se ponoviti.

7. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA:
Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, s naznakom: «ne otvarati – ponuda na natječaj za prodaju nekretnina u Banja Selu».
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 13. ožujka 2019. god. do 13,00 sati (do tog roka ponuda treba stići na urudžbeni zapisnik prodavatelja – Grada, bilo poštom, bilo osobnom dostavom).
Nepravodobno prispjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Javno otvaranje ponuda bit će 13. ožujka 2019. god. u 13,00 sati u zgradi gradske uprave, I. kat, soba 38, na adresi: Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina, u nazočnosti ponuditelja, odnosno njihovih ovlaštenih predstavnika.

8. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA I PLAĆANJE KUPOPRODAJNE CIJENE:
Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o odabiru sklopiti kupoprodajni ugovor, te u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora platiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti.
Dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon broj: 01/2019-209.

KLASA: 320-01/16-01/09
URBROJ: 238/30-02/07-19-32
Sv. Ivan Zelina, 04. ožujka 2019.


GRADONAČELNIK
Hrvoje Košćec, v.r.

Pročitano 252 puta
Više u ovoj kategoriji: « Javni poziv Javni poziv »

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina