Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 63

Četvrtak, 26 Svi 2011 10:13

Javni natječaj za imenovanje

  U „Narodnim novinama" broj 57 od 25.05.2011. objavljen je natječaj za imenovanje na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj, m/ž).

 Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

 Od dana objave u „Narodnim novinama" počinje teći osmodnevni rok za podno­šenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada 02.06.2011. posljednji dan roka.

  

 

Opis poslova radnog mjesta pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika:

- upravlja radom upravnog tijela u skladu sa zakonom i drugim propisima,

- organizira i usklađuje rad upravnog tijela,

- odgovara za zakonitost i učinkovitost rada upravnog tijela,

- nalaže obavljanje određenih poslova i zadataka svakom pojedinom službeniku po njegovom djelokrugu radnog mjesta, neophodnih za uredan i pravodoban rad upravnog tijela,

- organizira obavljanje upravnih, stručnih i tehničkih poslova za rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i njihovih radnih tijela (izrada akata, pripremanje sjednica, distribucija materijala, provođenje odluka, čuvanje arhive i dr.),

-  sudjeluje na sjednicama Gradskog vijeća u savjetodavnom svojstvu, a po potrebi i na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća,

-  obavlja pravne, savjetodavne, protokolarne i stručno-administrativne poslove u vezi s djelokrugom Gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela,

-  brine se o izvršavanju zadaća koje se odnose na rad i organizaciju lokalne samouprave,

- obavlja poslove u vezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima i poslove unapređenja rada mjesnih odbora,

- koordinira interese sa susjednim općinama i gradovima,

- organizira i sudjeluje u provođenju izbora (državni, županijski, gradski, mjesni) i referenduma,

- zastupa Grad pred pravosudnim i upravnim tijelima a prema dobivenoj punomoći,

- uređuje službeno glasilo Grada, službenu WEB stranicu Grada i brine se o objavljivanju općih akata te davanju informacija sredstvima javnog priopćavanja,

- brine se o izradi i čuvanju zapisnika sa sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, te vodi evidenciju nazočnosti na sjednicama,

- obavlja poslove vezane za radne odnose službenika i namještenika gradske uprave,

- pomaže službenicima upravnih tijela (nomotehničkim i stručnim savjetima) u pripremanju akata za Gradsko vijeće i Gradonačelnika,

- izrađuje nacrte propisa i akata koji ne spadaju u nadležnost drugih upravnih odjela,

- obavlja poslove informiranja temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama,

- vodi brigu o informacijskog sustavu upravnih tijela i poslovnom prostoru gradske uprave,

- obavlja poslove u vezi s zaštitom na radu, zaštitom od požara i elementarnih nepogoda, civilnom zaštitom odnosno poslovima zaštite i spašavanja, izradom procjene ugroženosti i zaštite stanovništva,

- stručno se osposobljava i uključuje se u organizirane oblike stručnog usavršavanja,

- obavlja poslove koji po naravi stvari pripadaju ovom radnom mjestu temeljem zakona i drugih propisa, ukoliko nisu u nadležnosti drugih službenika i namještenika,

- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,9, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.488,75 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obra­čun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerod. Tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08)

- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

- Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05. i 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07)

- Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (NN 109/07 i 125/08)

- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03 i 144/10)

- Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10)

- Statut Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 11/09-pročišćeni tekst)

- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 11/09-pročišćeni tekst)

 

Web-stranica „Narodnih novina" je: narodne-novine.nn.hr.

 Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

 Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% uku­pnog broja bodova na pisanom testiranju (najmanje pet bodova).

 Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Svetog Ivana Zeline, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

 U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

 Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

 Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju - manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnosite­lja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

 Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za imenovanje navedene u natječaju (npr. stupanj obrazovanja, tj. stručna sprema i struka) predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri zna­nja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu primljeni.

 Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

 Kandidati koji na temelju ukupnih rezultata prethodne provjere znanja i sposob­nosti uđu u najuži izbor bit će upućeni na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta), na trošak Grada.

 Na ovoj web stranici bit će objavljivane i dodatne upute vezane uz natječaj, pri čemu će se novije objave nalaziti na vrhu ovog dokumenta.

 Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.

 

 

Pročitano 1807 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija