Natječaji

1. PREDMET PRODAJE
- Vrsta vozila: M1 motorna vozila sa manje od 8 sjedala
- Marka vozila: Opel
- Tip i model vozila: Astra classic 1.4i TWINPORT
- Boja vozila: plava
- VIN oznaka: W0L0TGF487G130645
- Reg. oznaka: ZG1870DJ
- Vrsta motora: benzin
- Godina proizvodnje: 2007.
- Snaga motora (kW): 66 kw
- Radni obujam (3m3): 1389
- Prijeđeni km: 165.534
- Registriran do: 10.09.2019.

Više navedeno vozilo moguće je razgledati svakog radnog dana u razdoblju od 07,00 do 15,00 sati na adresi Trg A. Starčevića 12, 10380 Sv. Ivan Zelina.

2. POČETNA CIJENA
10.892,67 kuna

3. UVJETI I NAČIN PRODAJE
Vozilo se prodaje prema načelu „viđeno-kupljeno“, slijedom čega su isključeni svi naknadni prigovori kupca po bilo kojoj osnovi.

Ugovor o kupoprodaji vozila sklopit će se s najpovoljnijim ponuditeljem. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava ostale uvjete natječaja.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja, ponude isti iznos kupoprodajne cijene, natječaj će se ponoviti.

4. SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora sadržavati:
- naziv i točnu adresu ponuditelja (za fizičke osobe: ime i prezime, OIB i adresu prebivališta; za pravne osobe: naziv trgovačkog društva, OIB i adresu),
- presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba,
- dokaz o obavljanju gospodarske djelatnosti (neslužbeni izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, ne stariji od 30 dana),
- iznos ponuđene cijene,
- dokaz o plaćenoj jamčevini te broj žiro-računa ili tekućeg računa za slučaj povrata jamčevine.

5. JAMČEVINA
Ponuđači su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10% početne vrijednosti vozila za čiju se kupnju daje ponuda. Dužna jamčevina se uplaćuje na račun Grada Velike Gorice IBAN: HR9023600001842900004, model 68, poziv na broj 7706-OIB ponuditelja s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline.“

Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja Ugovora gubi pravo na povrat jamčevine. Ostalim sudionicima natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od odabira najpovoljnije ponude.

6. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom: „Ponuda na natječaj za kupnju rabljenog vozila – ne otvarati“

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja. Ponude podnesene izvan roka, kao i nepotpune ponude neće se razmotriti.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

7. ODLUKA O PODNESENIM PRIJAVAMA
Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik, na prijedlog Natječajnog povjerenstva. Natječajno povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati ni jedna ponuda. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.

8. UGOVOR O KUPOPRODAJI
Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 8 dana od dana donošenja Zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u navedenom roku, zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene je 8 dana od dana sklapanja ugovora, a kupoprodajna cijena uplaćuje se na žiro račun Grada Svetog Ivana Zeline naveden u ugovoru. Eventualne poreze i druge pristojbe podmiruje kupac.

 9. OSTALI PODACI:

Grad Sveti Ivan Zelina zadržava pravo odustanka od prodaje nakon provedenog natječaja i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima natječaja.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na 01/2019-214 ili na adresi Trg A. Starčevića 12, soba 38.

KLASA: 406-09/19-01/12
UR.BROJ: 238/30-02/19-19-3
Sv. Ivan Zelina, 02. svibnja 2019.

GRADONAČELNIK

Hrvoje Košćec, v.r.

Sukladno odredbama Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave (Zelinske novine br. 11/17) Grad Sveti Ivan Zelina objavljuje:

Poziv na dostavu ponuda poštanske usluge za potrebe Grada Svetog Ivana Zeline
Troškovnik

Utorak, 26 Ožujak 2019 12:17

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – odvojak od kčbr. 1221/2, k.o. Helena do kućnog broja 63 u naselju Sveta Helena,

Utorak, 26 Ožujak 2019 12:14

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – dio Prigorske ulice u naselju Blaškovec, a koja djelomično zahvaća ili graniči sa zemljištima oznake k. č. br. 5670, 5671/7, 5650/2, 5651, 5652, 5655, 5669/1, 5669/2, 5668, 5656, 5657, 5666, 5617, 5665, 5661/1, 5661/2, 5618, 5660, 5616, 5658 katastarske općine Blaškovec,

Utorak, 26 Ožujak 2019 12:06

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – odvojak od kčbr. 2118/2, k.o. Blaškovec do kućnog broja 105 u naselju Gornja Drenova,

Ponedjeljak, 11 Ožujak 2019 07:26

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – put Biškupec Zelinski - Zelingrad,

1. PREDMET PRODAJE:

Grad Sveti Ivan Zelina javnim natječajem prodaje, kao cjelinu, sljedeće nekretnine u naselju Banje Selo:

- kčbr. 777/6, livada, Dužica, površine 122 m2, upisanu u zk.ul.br. 84 k.o. Laktec,
- kčbr. 778/25, oranica, Dužica, površine 5068 m2, upisanu u zk.ul.br. 84 k.o. Laktec,
- kčbr. 778/26, livada, Dužica, površine 1133 m2, upisanu u zk.ul.br. 84 k.o. Laktec.

Pravo podnošenja ponude imaju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.
Predmetne nekretnine može se razgledati u otvorenom roku za podnošenje pisanih ponuda, uz prethodnu najavu na telefon broj: 01/2019-209.

2. POČETNA CIJENA:

- za cjelinu tj. za sve tri cjelokupne predmetne nekretnine navedene u točki 1. ovog Natječaja iznosi 50.704,00 kuna.

3. JAMČEVINA:
Ponuditelji su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene (5.070,40 kn) na IBAN Grada Sv. Ivana Zeline, broj: HR9023600001842900004, model: HR68, poziv na broj: 9016-OIB ponuditelja, s naznakom «jamčevina za natječaj za prodaju nekretnina u Banja Selu».
Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu.
U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja kupoprodajnog ugovora, odnosno uplate kupoprodajne cijene, gubi pravo na povrat jamčevine.
Ostalim ponuditeljima jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnije ponude.

4. SADRŽAJ PONUDE:
Ponuda mora sadržavati:
- oznake svih triju predmetnih nekretnina navedenih u točki 1. ovog Natječaja (kčbr.) za koje se kao cjelinu podnosi ponuda
- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene izražen u kunama za cjelinu tj. za sve tri cjelokupne predmetne nekretnine navedene u točki 1. ovog Natječaja
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe, a za pravne osobe presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar za pravne osobe, presliku kartice tekućeg računa ili broja žiro-računa na koji se može vratiti jamčevina
- podatke o ponuditelju (OIB, prebivalište, broj telefona i dr.)
- dokaz o nepostojanju duga prema Gradu Sv. Ivanu Zelini od strane ponuditelja, kao i od strane članova njegovog kućanstva, te tvrtki i obrta koji su bilo u vlasništvu ponuditelja, bilo u vlasništvu članova njegovog kućanstva.

5. UVJETI PRODAJE:
- nekretnine se prodaju kao cjelina po načelu «viđeno-kupljeno» što isključuje naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi
- poreze i sve druge pristojbe u vezi s kupoprodajom snosi kupac
- kupac i članovi njegovog kućanstva, kao i tvrtke i obrti u njihovom vlasništvu ne smiju imati dugovanja prema Gradu Sv. Ivanu Zelini
- nekretnine se prodaju pod uvjetom jednokratne isplate ponuđene kupoprodajne cijene u cijelosti
- prodavatelj zadržava pravo poništiti natječaj, pravo ne prihvatiti nijednu ponudu, kao i pravo izabrati drugog najpovoljnijeg ponuditelja među prispjelim ponudama ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje (odustankom od kupnje smatra se nesklapanje ugovora u roku utvrđenom ovim natječajem, odnosno neplaćanje kupoprodajne cijene u roku utvrđenom ovim natječajem) a sve to bez ikakvog obrazloženja i odgovornosti prodavatelja prema ponuditeljima i njihovim troškovima.

6. NAJPOVOLJNIJA PONUDA:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz ovog Natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.
Podnošenje ponude ima značaj prihvaćanja svih uvjeta ovog Natječaja.
Ovaj Natječaj je valjan ako pristigne makar i samo jedna valjana ponuda.
U slučaju da dva ili više ponuditelja, uz ispunjavanje svih uvjeta ovog Natječaja, ponude isti iznos cijene, Natječaj će se ponoviti.

7. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA:
Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, s naznakom: «ne otvarati – ponuda na natječaj za prodaju nekretnina u Banja Selu».
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 13. ožujka 2019. god. do 13,00 sati (do tog roka ponuda treba stići na urudžbeni zapisnik prodavatelja – Grada, bilo poštom, bilo osobnom dostavom).
Nepravodobno prispjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Javno otvaranje ponuda bit će 13. ožujka 2019. god. u 13,00 sati u zgradi gradske uprave, I. kat, soba 38, na adresi: Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina, u nazočnosti ponuditelja, odnosno njihovih ovlaštenih predstavnika.

8. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA I PLAĆANJE KUPOPRODAJNE CIJENE:
Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o odabiru sklopiti kupoprodajni ugovor, te u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora platiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti.
Dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon broj: 01/2019-209.

KLASA: 320-01/16-01/09
URBROJ: 238/30-02/07-19-32
Sv. Ivan Zelina, 04. ožujka 2019.


GRADONAČELNIK
Hrvoje Košćec, v.r.

Petak, 15 Veljača 2019 13:25

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – put u naselju Donja Drenova,

Petak, 15 Veljača 2019 13:22

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – spoj ulice Štignjedeci sa ulicom Rastičje u naselju Blaževdol,

Petak, 15 Veljača 2019 13:18

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – dio Bocakove ulice u Svetom Ivanu Zelini,

Stranica 3 od 19

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina